Topçu Kışlası’na Danıştay’dan da onay çıktı!

Example HTML page

Topçu Kışlası’na Danıştay’dan da onay çıktı! (1)

Topçu Kışlası’na Danıştay’dan da onay çıktı!
Taksim Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yeniden inşasını uygun bulan mahkeme kararı Danıştay tarafından onandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, gerekçesiz karar için düzeltme talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Topçu Kışlası’na Danıştay’dan da onay çıktı! (1)Topçu Kışlası’na Danıştay’dan da onay çıktı! (2)

Milyonların sokaklara döküldüğü Gezi Direnişi’nin fitilini ateşleyen Taksim Gezi Parkı’na ‘Topçu Kışlası’ yapılmasını uygun bulan mahkeme kararı ile ilgili yapılan temyiz başvurusu, Danıştay tarafından reddedildi.

‘Topçu Kışlası’ projesi için 2 No’lu Koruma Kurulu’nun ‘kamu yararına aykırı’ kararının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından iptal edilmesinin ardından, Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Yüksek Kurul kararının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

 

O dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Koruma Kurulu’nun ‘Topçu Kışlası’ projesini ‘kamu yararına aykırı’ diyerek reddetmesi üzerine, “Reddi reddederiz” açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi, 31 Mayıs’ta ‘telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağı’ gerekçesiyle ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Ancak aynı mahkeme , 21 Şubat 2014’te davanın reddedilmesine karar vererek, ‘’Dava konusu işlemde hukuki isabetsizlik görülmemiştir’’ dedi.

Bunun üzerine mahkeme kararını Danıştay’a taşıyan Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin başvurusu reddedildi.

Derneğe 6 Mayıs’ta tebliğ edilen ve oy çokluğuyla alınan kararda, “Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

 

Danıştay’ın kararını ”Kışla projesi ilelebet rafa kaldırılsın, Gezimiz daim olsun” başlıklı bir açıklamayla duyuran Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, kararı temyiz edeceklerini belirtti. Kararı haksız bulan dernek, yaptığı açıklamayla gerekçelerini sıralarken, taleplerinin arkasında olduğunu yineledi.

‘Mahkeme kararını bozacak bir sebep yok’

tak10

Dernekten yapılan açıklamada, Danıştay’ın reddetme gerekçesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, düzeltme isteneceği ifade edildi:

“Karar, ‘İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 28/01/2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.’ şeklindedir.

1. Öncelikle, ‘Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından’ şeklinde bir beyanın gerekçe olarak kabulü mümkün değildir. Danıştay’ın kararının gerekçesi yoktur. Karar usul ve esas yönünden temyiz edilmişse de savlarımızın ve taleplerimizin ne sebeple reddedildiğiyle ilgili kararda bir açıklık, hatta beyan yoktur.

2. Muhalefet şerhinde açık şekilde belirtildiği üzere ‘yenileme projeleri, koruma amaçlı imar planlarına aykırı olamazlar; bu planlarla bir bütünlük oluşturmaları zorunludur.’ Buna göre, açmış olduğumuz davanın ve temyiz taleplerimizin, Taksim Meydanı yayalaştırma projesine yönelik 1/5000 ölçekli koruma nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hakkında açılmış davalar neticelenmeden reddi planlama ilkelerine de aykırıdır. Öncelikle bu konuda açılmış davaların neticelerinin beklenmesi gerekmektedir.

3. Davamızda ve temyiz başvurumuzda ileri sürdüğümüz savlar hukuka uygun ve haklıdır. İdare Mahkemesi eksik incelemeye dayanan, yanlış bir karar vermiştir; iptalini talep ettiğimiz 139 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararı hukuka aykırıdır. Çünkü;

a) Yüksek Kurul kararı Kışlanın sırf 1. Grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş olması sebebiyle yeniden inşasının uygun olduğuna hükmetmiştir. Oysa, ihya kriterlerindeki eksiklikleri nedeniyle restitüsyon projesinin hayata geçme ihtimalinin hukuken ve fiilen mümkün olmadığı ortadadır. Yüksek Kurul kararı sebep yönünden sakattır.

b) Her idari işlemin maksat unsurundan idareden beklenen ve hedeflenen nihai amaç anlaşılır. MAKSAT YALNIZCA VE SADECE KAMU YARARI OLABİLİR.’’

***

‘Kışlada kamu yararı varsa söylesinler’

Kararın hukuksuz olduğunu ve gerekçesinin dahi olmadığını ifade eden Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı avukat Hakkı Birkan Işın, ‘’15 gün içerisinde itiraz edeceğiz. Kararı gözden geçirmeleri gerektiğini, yanlış bir karar verdiklerini hatırlatacağız. İtirazın temyiz şartlarını taşımadığı söyleniyor. Gerekçe yoksa, o karar karar değildir. Reddilecekse bile, gerekçe yazsınlar ve Topçu Kışlası’nın yapımında kamu yararı mı var bunu bize anlatsınlar. Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız’’ diye konuştu.

‘Gezi’nin tekrarına gerek yok’

Parka girilmesinin hukuka aykırı olduğunu ve suç anlamına geldiğini belirten Işın, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’2013 yılında bine yakın imza toplantı, bütün tüzel kişilikler ve STK’ler, ‘Yapmayın bu işi. Yanlış yapıyorsunuz’ dedi. Halk karşı çıktı. Dünyaya yayıldı bu karşı çıkış ve Gezi olaylarının tekrarına gerek yok. Bunların da artık görülmesi ve duyulması gerekiyor. İdare ve yargı olarak hayatın gerçeklerinin farkına varmalılar.’’

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir