CHP’Lİ ALİ HAYDAR İŞKAR; ‘’EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’İN SATIŞLARA DAYALI HAYALİ BÜTÇESİ’’

Eyüpsultan Belediye Meclisi 8’inci seçim, 3’üncü toplantı dönemi  Ekim Ayı 3’üncü bileşimi Meclis Başkan Vekili Mehmet Er Başkanlığında Eyüpsultan Belediyesi Meclis salonun da gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Ekim Ayı 3’üncü bileşiminde Performans ve bütçe görüşülerek karara bağlandı.

Performans ve Bütçe Görüşmelerinde yapılan oylamada Millet İttifakı’nın CHP ve İYİ Partinin hayır oylarına karşın Cumhur İttifakı’nın AK Parti ve MHP’nin evet oylarıyla oy çokluğuyla onaylanarak geçti.

Toplantıda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirirken Siyasi Partiler adına AK Parti Meclis üyesi Ceren Çolak, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Cengiz Çup, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Meclis Üyesi, Grup Sözcüsü Veli Güngör, İmar Komisyonu Üyesi ve CHP Meclis Üyesi Zülfü Çakar, Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP Meclis Üyesi Mustafa Tüysüz, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Meclis Üyesi Nilgün Esentepe, Bağımsız Meclis Üyesi Nail Balkan, AK Parti Meclis üyesi ve Grup Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürbüz, CHP Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Ali Haydar İşkar söz alarak Gündem Dışı ve gündeme dair Prformans ve Bütçe üzerine kişisel ve partilerinin görüş düşüncelerini dile getiren konuşma yaptılar. 

CHP Eyüpsultan ve İBB Meclis Üyesi, Grup Başkan Vekili Ali Haydar İşkar söz alarak Gündem dışı ve gündeme dair Performans ve Bütçe üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

İşkar yapmış olduğu konuşmasın da şu ifadelere yer verdi;

Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Eyüpsultanlı hemşerilerimiz ve Değerli Basın Mensupları,

2022 yılı Eyüpsultan Belediyesi bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına görüşlerimizi dile getirmek üzere söz almış bulunmaktayım.

Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum dedi.

İşkar konuşmasın da bütçenin hazırlanması ile ilgili teknik bilgileri paylaştı;

Bütçe, en basit tanımı ile bir kamu kurumunun, yapmayı düşündüğü harcamaları ve toplamayı düşündüğü gelirlerine ilişkin ileriye yönelik tahminleri ve politikaları içeren hukuki bir metindir. Bütçenin kaynağı vatandaştan kaynak toplamaktır, harcama yapma yetkisi de seçilmiş temsilcilerden oluşmaktadır.

Ben bütçe hazırlama süreci ile ilgili kısaca bütçenin bizim önümüze gelme süreci ile ilgili teknik bilgi paylaşacağım.

Belediyelerde bütçe süreci belediyenin üst yönetici olan belediye Başkanının belediye birimlerine Haziran ayı sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini yapma çağrısı ile başlar. Birimler bütçe yılı gider teklifleri ve izleyen iki yılın gider tahminleri ve ayrıntılı harcama programını mali hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak birlikte Temmuz ayının sonuna kadar mali hizmetler birimine verir.

Mali hizmetler birimi kendi birimi ve birimlerden gelen ayrıntılı harcama programlarını da dikkate almak suretiyle kurumun gelir bütçesini ve izleyen 2 yıllık tahminleri hazırlayarak 2 yıllık bütçe hedefleri doğrultusunda bütçe tasarısı oluşturulur.

Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar encümene havale edilir. Encümen Eylül ayı son haftasına kadar bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte ekim ayının birinci gününden önce belediye başkanına sunar ve ardından meclise gelir.

Buraya kadar her şey normal görünüyor fakat bu bütçe katılımcı bir bütçemi hayır. Katılımcı bütçe vatandaşların karar alma sürecine katılımını sağlarken, diğer yandan belediyede bütçe işlemlerinde: etkinliğin, saydamlığın, denetlene bilirliğin, hesap verebilirliğin önünü açar. Birde burada yerel demokrasi yoksa yerel kalkınmada olmaz. Bu çok net ve uluslararası evrensel bir gerçektir dedi.

Değerli Meclis üyeleri;

İşkar konuşmasında; ‘’Katılımcılık şart o yüzden her zaman söyledik Kent Konseyleri kurulması lazım’’ ifadesinde bulunan Ali Haydar İşkar Kent Meclislerinin kurulmasıyla ilgili bilgiler paylaştı;

‘’KATILIMCILIKTAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?’’

Değerli Meclis üyeleri;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde hukuki hale gelmiştir. Kuruluş hükmünü 5393 sayılı Kanun’dan alan kent konseyleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış ‘’Kent Konseyi Yönetmeliği’’ uyarınca kurulur ve çalışırlar. 

kent konseyinin bileşenleri kimler- Muhtarlar, sivil toplum örgütleri , üniversiteler, meslek odaları ,belediye temsilcileri, sendikalar, Esnaf kuruluşları

‘’KENT KONSEYLERİNİN KURULUŞ AMACI’’

Sürdürülebilir kalkınma, ortak akıl, yerellik, hemşerilik hukuku, iyi yönetişim, sivil toplumun gelişmesi.

Kent Kültürünün ve Kent Kimliğinin Geliştirilmesi. 

Kaynakların Etkili, Verimli ve Adil Kullanımının Sağlanması.

Aktif Yurttaşlık. 

‘’Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma.’’

‘’KENT KONSEYLERİNİN KURULUŞ İLKELERİ’’

Katılımcılık, birlikte yönetim, tarafsızlık, bağımsızlık, cinsiyet eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik, hoşgörü, dayanışma, kamusallık, paylaşım öğrenme, demokrasi, savunuculuk ve stratejik vizyondur.

Kent konseyi Basitçe kentlerin ortak akılla yönetilebilmesi adına o kentin bileşenlerinden ve paydaşlarından oluşan katılımcı bir danışma kurumudur.

Yerelden oluşacak ayağı yere sağlam basan bir bütçeyle, katılımcılık esasına dayalı kalkınma hamlesinin yerelden başlatılması yerel demokratik kanalların açılması ülkenin genel gidişatına da olumlu katkı sağlayacaktır ve yerel yönetimler arasında da fark oluşturacaktır dedi.

İşkar Performans ve Bütçe değerlendirmesinde şu ifadelerde bulundu;

‘’2022 YILI BÜTÇESİNE BAKTIĞIMIZDA’’

Değerli Meclis üyeleri;

İdare 2022 yılı bütçesini 800 milyon lira olarak belirledi. Denk bir bütçe değil çünkü fazla veriyor aslında ödenecek borç ile denklenebilir.

Aslında 2021 yılı bütçesini 625 milyon olarak tasarladı ilk dokuz ayda gelir gerçekleşme oranı 375 milyon.

Gider gerçekleşme tutarı idare, 2020 yılı bütçesinde 110 milyon açık verdi.

2019 yılında 27 milyon açık verdi.

Son 3 yıl verilerine baktığımızda 2022 yılı bütçesinin de açık vereceği bugünden belli.

Bu açıklar borçlanma ile finanse edilmiştir.

İdarenin bilançosunda 2018 Yılında 83.455.476,45  2019 yılında yaklaşık106.237.101,96  milyon lira olan faaliyet borçları, 2020 yılı bilançosunda 173.864.101,91 milyon liraya kadar çıkmıştır. Artışları görmektesiniz.

Bütçe tahmini yapılırken bir önceki yıla göre yüzde 28 artış yapılmış gider bütçesi 275 milyon artmış.

Bu atışla ne yapılmak isteniyor.

Bu artışlar genelde enflasyon altında tutulur. 130 milyonluk mal hizmet alımında artış var acaba personel hizmet alımı ihalesi ya da zamlar diye mi merak ettim doğrusu.

Personel Giderlerinin Toplam Bütçe Gelirleri İçindeki Payının Sınırı

Belediyelerin, şirket personeli de dâhil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkı (%40) aşamaz. (EK-

Bu oran büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz (%30) olarak uygulanır.

‘’NEREYE KADAR ŞATIŞ?’’

Gelirler bölümünde sermaye gelirleri 206 Milyon lira konmuş. 

Bu arsalar Eyüpsultan’ın geleceği satılacak, satılsa da günü kurtarmak adına yapılan satışlar olduğunu belirtmek istiyorum.

Göreceğimiz şu ki arsa ve taşımaz satarak gelir bütçesi oluşturmaya çalışılmış.

Eyüpsultan’ın malını mülkünü satıp bütçesini doğrultacağız.

‘’Gelecekte satılacak yer kalmadığında biz giderleri nasıl karşılayacağız dedi?’’  

Değerli arkadaşlar;

 2021 yılı gider bütçesinde yine ayrıntılı harcama tablosuna baktığımızda 494 Milyon lira çoğunun mal ve hizmet alımı giderlerinde oluştuğunu ve bu mal ve hizmet alımı giderlerinde bütçenin içerisindeki % 61 luk bir paya denk geliyor.

 -Sermaye giderleri yani yatırım gideri olarak bütçelenen tutar sadece 146 milyon liradır. Yani bütçenin sadece % 18 yatırım olarak planlanmıştır.

‘’SOSYAL YARDIMLAR ÇOK DÜŞÜK’’

Cari giderler içinde sosyal yardımlar var fakat Salgının yol açtığı ekonomik ve sosyal tahribatı az da olsa azaltabilmek için pek çok sosyal destek projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz.

Sosyal yardımın artması başlı, başına başarısızlığınızı gösteriyor. Sosyal yardıma talebin artması yani yerel halkın ekonomik yardıma ihtiyacının sürekli artarak devam etmesi övünülecek bir durum değildir.

14 milyonluk Sosyal yardım bütçesi içinde 2022 yılı içi verilecek burs rakamı 750,000 TL

‘’CADDE’DE VE SOKAKLARDA KALDIRIMLAR KULLANILMAZ HALDE’’

Sermaye giderleri toplamı 146 milyon ama bunun 75 milyon yol yapım bakımı 7 yıl sonra gündeminize gelmesine sevindim. Kaldırımlar kötü Veysel Karani Cadesi yapılamayı bekliyor.

Bazı kodların performans ile örtüşmediğinde belirtmek istiyorum.

‘’21’İNCİ YÜZ YILDA BÜYÜK EKSİKLİK’’

İşletmeler müdürlüğü 22 milyonluk bir bütçe performansta tam açıklanmamış çok büyük bir bütçe merak ettim. İştiraklere de akıllı binalar yapılabilir. Enerji ihtiyaçları çoğu yerde kendileri üretiyor, bu konuda bir çalışma var mı?

‘’SPOR TESİSİ YATIRIMLARI SEVİNDİRİCİ’’

-Parkların tamir ve bakım çalışmaları için çok büyük bir bütçe ayrıca 13 milyonluk uygulama çalışması yapılmış spor tesisleri konusuna da  ciddi yatırım olacak sanırım.

‘’KURUMSAL EKSİKLİKLERİN OLDUĞU EYÜPSULTAN’DA YAŞIYORUZ’’

Meclisimizde ilçemiz ile ilgili çok önerilerimiz oldu mesela İstanbul da hemen hemen her ilçede sosyal güvenlik kurumu bulunmakta iken İstanbul ‘un en büyük ilçelerinden biri olan Eyüpsultan da sosyal güvenlik merkezi bulunmamaktadır. Ve Eyüpsultan adresli işverenlerin bazı iş ve işlemleri Fatih SGM de bazı işlemleri Gaziosmanpaşa SGM de yerine getirilmektedir.

Eyüpsultan da  Sosyal güvenlik merkezi açılması konusunda girişimlerde bulunulmalı.

Ayrıca Vergi dairesi veznesi açılabilir.

Araç muayene istasyonu sınırlarımız içinde bulunmalı.

‘’TURİZİM VE TARIM EYÜPSULTAN’IN ÖNCELİĞİ OLMALI’’

Turizm ve tarım konusunda projeler üretilmeliyiz.

Sınırlarında haliç’i barındıran, sahil şeridi olan, deniz, orman olan Eyüpsultan Camisi, Eyüpsultanın çekim merkezi olması için bir büyük bir fırsattır. Ekonomiye de büyük bir katkı sunar.

 Tarım açısından yapılabilecek projeler:

Tarım konusunda daha fazla destek ve projeler yapılmalı.

İlçenin ekonomisine katkı sunacak projeler üretilmelidir

Belediyemiz zengin tarım alanlarına sahip olan bir ilçemiz. Tarımsal ürünleri destekleyen bir anlayışla Eyüpsultan İlçemiz de bulunan köylere fide ve tohum yardımında bulunabiliriz. Tarımla uğraşmak isteyen köylümüzü destekleyebiliriz.

Kuraklığın etkileri günlük hayatımızda daha da derinden yaşanırken kentsel ısı yükünü azaltmayı hedefleyerek daha az su tüketen ve iklim değişikliğine uyum sağlayabilen bitkilerle çevre düzenlemelerini  yaparak suyumuzu ve toprağımızı koruyabiliriz.

‘’SOKAK HAYVANLARI SEVİMLİ DOSTLARIMIZ’’

Eyüpsultan da sokak havanları varlığının çok olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Hayvanların beslenmesi konusunda şöyle bir çalışma yapılması uygun olabilir. Gıda üretimi yapan işletmelerden, yemekhanelerden, fabrikalardan, pazarlardan kullanılmayan atık gıda maddeleri toplanarak mama yapımında kullanılabilir.

Bunu birçok il ve ilçe belediyesi başarı ile uyguluyor ve bu sayede ücret ödemeden birçok can dostumuz beslenmiş oluyor dedi.

‘’VATANDAŞA SORULMADAN YAPILAN BİR DAYATMA’’

Değerli arkadaşlar; Büyükşehir Belediyesi statüsüne sahip 30 ildeki 16 bin 220 köy ve 1053 belde bir gecede mahalleye dönüştürüldü. Köyleri mahalleye dönüştüren Büyükşehir Yasası’ndaki değişiklik 12 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlk yerel seçimde 30 Mart 2014’te bu yasa yürürlüğe girdi. Seçime Köylü olarak giren 16 bin 220 köy ve 1053 beldenin sakinleri seçimden sonra şehirli oldular.

Köyleri ve beldeleri de mahalle oldu. Köy ve belde statüleri kaldırıldı.

Yasa çıkarılırken kimse köyde veya beldede yaşayanların görüşünü almadı.

Ama malları ellerinden alındı.

Mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerin ortak mallarına el konuldu. Meraları, işletmeleri, gayrimenkulleri yani köy veya beldenin ortak varlıkları tümüyle bağlandıkları belediyelere devredildi.

Köylerin mahalleye dönüştürülmesi tarıma, kırsal yapıya çok büyük zarar verdi.

Bazı meralar satıldı, bazıları imara açıldı.

İklim şartlarının bozulması çevre tahribatıyla koşar adım hızlandırıldı.

Halbuki ismi kırsal mahalle de olsa çevresel tahribatlar önlene bilinir bunu önlemek de kar ve rant hırsından uzak yerel yönetimlerin işi olduğunu düşünüyorum.

16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun” ile mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.

Belli şartları sağlamak ve başvuru yapmak koşulu ile köy ve beldelere “kırsal mahalle” olma hakkı getirildi.

İlçe Belediye Meclisi “kırsal mahalle” isteğini kabul ederse kararı teklif olarak büyükşehir belediyesine sunar.

Büyükşehir Belediye Meclisi en geç 90 gün içinde karar vermek zorunda.

Meclis kararı ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal Mahalle olacak.

‘’EĞİTİM GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİN CAN DAMARI’’

SİMURG çalışmaları için emek veren herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Fakat SİMURG daha da aktif hale getirilmesi için projeler üretilmelidir.

SİMURG LGS ve YKS sınavlarına yapay zeka matematik gibi hizmetler verilmeli.

Bunlar hizmet alımı şeklinde değil de yayın ve ekip hizmeti alımından ziyade kendi yayınlarını yapan girerken ölçen denetleyen öğretmenlerin bile performansını ölçen bir sistem olmalı.

Pandemi ile beraber online videolar ile eğitimler verilmeli.

‘’YERELDE ETKİN GÖÇ YÖNETİMİ KAÇINILMAZ’’

Göçün etkin yönetimi için yerel belediyeler önemli bir yere sahiptir. Yerel belediyelerin göç yönetimin temelleri konusunda teorik ve pratik bilgilerinin artırılması gerekli idari, yasal, sosyal pratiklerin hayata geçirilmesi hem göçün getirmiş olduğu sorunların çözümü hem de yerel entegrasyon ve çeşitlilik yönetimi politikalarının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

Göçle ilgili konularda yerel belediye çalışanlarının bir projeyle bilgi ve iletişim yetkinliklerini artırmak göçmenler için geliştirilen sosyal kültürel hizmetlerin kalitesini artıracak ve göçle doğan sorunların etkin çözümünü sağlayacaktır.

Bu konuda Eyüpsultan belediyesinin bir projesi oldu mu? Göç eden kadınlar için herhangi girişim çalışması yapıldı mı?

‘’HALKTAN VE ÇÖZÜMDEN UZAK HAYALİ BİR BÜTÇE’’

Değerli meclis üyeleri;

Yaklaşık 27 yıldır yerelde iktidarsınız milyonları harcayıp bitirdiniz.  Paraları çar çur ettiniz.

Kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapmış olduğunuz bir tane projeniz dahi yok.

Bu bütçede, ekonomik olarak güçlükle ayakta durmaya çalışan Eyüpsultan ilçesinin dertli ve gariban insanları yok, siftah dahi yapamayan esnaf yok, iş bulamadığı için parklarda veya kahvehanelerde oturan ve uyuşturucudan kurtulmak için mücadele eden gençler yok, onların aileleri yok, her an yıkılma tehlikesi içindeki evlerinde korku içinde oturan Eyüpsultan’lı yok, çiftçi yok, bu bütçede Eyüpsultanlı  yok..

Değerli belediye meclis üyeleri; Yerel yönetimlerin klasik belediye hizmetlerini yani temizlik, park çalışması, kaldırım veya asfalt çalışmaları gibi hizmetlerini yerine getirmesinin yanı sıra, sosyal belediyecilik anlayışı ortaya koyması gerçeği unutulmamalıdır.

Sorunları gün geçtikçe artan Eyüpsultan için gerçekçi olmayan bu bütçeyi yapan siyasi anlayış ile Eyüpsutan’nın sorunlarının çözülememesi bir yana ötelendiğini görüyoruz.

Halkın sorunlarının çözümü olmaktan uzak ve hayali olarak hazırlanan bu bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ret oyu vereceğiz dedi.

İşkar Gündem dışı konuşmasında da önemli günlere değinerek aramızdan ayrılan değerli bilim ve devlet adamlarını andı;

‘’MUHTARLAR GÜNÜ’’

19 Ekim Muhtarlar Günü, demokrasi tarihimizin vazgeçilmez unsurlarından milletimiz için özveri ile çalışan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyoruz. Günümüzde muhtarlıkların bütçe sorunları devam etmektedir. Türkiye muhtarlar birliğinin kurulması ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerektiğini belirtmek istiyorum.  Demokrasinin işleyişinde ve kamu idaresinin işlemesinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımıza tekrardan saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Hizmetleri için Teşekkür ediyorum.

21 Ekim 1990 yazar araştırmacı Ahmet Taner KIŞLALI’nın terör örgütleri tarafından katledilişinin yıldönümü. Kendisini şükranla anıyoruz.

19 Ekim 2003 tarihinde Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İZZETBEGOVİÇ hayatını kaybetti, kendisini rahmetle anıyoruz.

Partimiz açısından bir bilim adamı ve siyasetçi olan 31 Ekim 2007 tarihinde SHP’nin Genel Başkanı Erdal İNÖNÜ hayatını kaybetmişti. Kendisini şükranla anıyoruz. 

6 Ekim 1990 hain bir saldırı sonucu kaybettiğimiz Atattürk devrimlerinin yılmaz savunucusu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ilk kadın akademisyeni, profösörü bahriye üçok u saygıyla anıyoruz.

10 Ekim 1987 yılında vefat eden Türkiye Sosyalizim tarihine önemli katkıları olan TİP Genel Başkanı Behice Boran’ı saygıyla anıyoruz.

İstanbuldan önce Müslüman olan Eyüp diyen tıp doktoru sosyalist düşünür Hikmet Kıvılcımlı 11 Ekim 1971 de vefat etti rahmetle anıyoruz.

‘’MEVLÜD KANDİLİ MÜBAREK OLSUN’’

17 Ekim MEVLÜD Kandil Gecesi’nin Ülkemize birlik, beraberlik, İslam alemine ve tüm insanlığa da huzur getirmesini dilerim. Kalplerde hep iyilik ve güzellik doğsun ‘’MEVLÜD KANDİLİ MÜBAREK OLSUN’’ dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir