Twitter kullanıcıları TİB'den tazminat isteyebilir

Example HTML page

Tİ­B’­in mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ya­rak eri­şim ya­sa­ğı­nı kal­dır­ma­sı bek­le­ni­yor. Tİ­B’­in ol­ma­yan yet­kiy­le Twit­te­r’­ı ka­pat­ma­sı üze­ri­ne ifa­de ve ha­ber­leş­me öz­gür­lü­ğü en­gel­le­nen va­tan­daş­la­rın taz­mi­nat da­va­sı aça­rak hak­la­rı­nı ara­ya­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.An­ka­ra Ba­ro­su Baş­ka­nı Se­ma Ak­soy, Twit­ter ya­sa­ğıy­la te­mel hak ve öz­gür­lü­ğü ni­te­li­ğin­de­ki ile­ti­şim öz­gür­lü­ğü en­gel­le­nen va­tan­daş­la­rın Tİ­B’­e kar­şı taz­mi­nat da­va­sı aça­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir