Kürt petrolü ihracatı vurdu

Example HTML page

yönetiminin Kürt petrolünü üzerinden ihraç etmek istemesi ve Türkiye’nin bu konuda K. Irak ile yaptığı anlaşmalar Irak’a yapılan ihracatı vurdu. yönetimiyle ilişkilerin gerilmesi bölgeye iş yapan işadamlarını zorluyor.  Kasım ve aralık aylarında 1 milyar 200 milyon dolarla Türkiye’nin ihracatında ilk sırada yer alan Irak ile ticarette son 5 aydır gerileme yaşanıyor. Mart ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke Almanya, Irak ve İngiltere olurken Irak’ın payında önceki aylara göre düşüş yaşanıyor.5 aydır düşüyorTürkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahip olan Irak ile ihracat son 5 aydır düşüyor. Kasımda 1 milyar 203 milyon, aralıkta ise 1 milyar 209 milyon dolarlık ihracat yapılan Irak’ta daha sonraki aylarda keskin bir düşüş yaşandı. Ocakta bu ülkeye yapılan ihracat 1 milyar 16 milyon dolara düşerken şubatta 1 milyar 3 milyon dolara geriledi. Mart ayında ise 992 milyon dolara indi.Müteahhitler iş alamıyorTürk-Irak İş Konseyi Başkanı Şerif Ercüment Aksoy, ihracattaki düşüşün Ankara ile Bağdat arasındaki ilişkilerin gerilmesinden kaynaklandığını söyledi.Türk müteahhitlerinin şu anda Irak’ta daha önce aldıkları işler dışında yeni iş alamadıklarını kaydeden Aksoy, “Yeni müteahhitlik işleri sıfıra indi. Kuzey Irak petrolü ve K. Irak yönetimiyle yapılan anlaşmalar Bağdat yönetimini kızdırdı. Şu anda bu ülkeyle ihracatımız yıllık bazda 12 milyar dolar civarında. Ama bu şekilde giderse daha da geriler” dedi.Kuzey Irak-Bağdat gerginliği etkili olduKom­şu­muz Irak ile ih­ra­cat­ta ya­şa­nan dü­şü­şün se­çim­ler­den do­la­yı ola­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden İs­tan­bul Ağaç Ma­mul­le­ri ve Or­man Ürün­le­ri İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Ab­dul­lah Te­ver ise bun­dan son­ra iş­le­rin açı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. Te­ver, Ira­k’­ın ken­di için­de Ku­zey Irak Kürt yö­ne­ti­mi ile Bağ­dat yö­ne­ti­mi ara­sın­da ya­şa­nan ger­gin­li­ğin­ de bun­da et­ki­li ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.Abuk sabuk sebeplerBugün’ün haberine ,yanlış politikaların işadamlarını Irak’ta yalnız bıraktığını ifade eden Şerif Ercüment Aksoy şöyle konuştu: “Son iki yıldır burada iş yapmak için anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Abuk sabuk sebepler yüzünden Irak ile aramız bozuldu. Türkiye, Irak yönetiminden habersiz bu K. Irak ile yeni sınır kapılarını açacağını söylüyor. Bunlar ilişkileri geriyor. Kuzey Irak petrolü için Bağdat yönetimini devre dışı bırakan çalışmalar bize olumsuz yansıyor” diye konuştu.Ayçiçek yağı alımı azaldıGüm­rük ka­pı­la­rın­da ya­şa­nan sı­kın­tı ve Ira­k’­ın da­ha se­çi­ci dav­ran­ma­sın­dan do­la­yı bu ül­ke­ye olan ih­ra­cat ge­ri­li­yor. Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Hu­bu­bat, Bak­li­yat, Yağ­lı To­hum­lar ve Ma­mul­le­ri İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Şa­hin Ba­tal­lı, ar­tık es­ki­si gi­bi Ira­k’­a her ürü­nü gön­der­me­dik­le­ri­ni, bu ül­ke­nin çok se­çi­ci dav­ran­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ba­tal­lı özel­lik­le Ira­k’­ın özel­lik­le ay­çi­çe­ği ya­ğı alım­la­rı­nı azalt­ma­sı­nın ih­ra­ca­tın düş­me­sin­de et­ki­li ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir