CHP’li Veli Güngör Şifreyi çözdü;Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Sayıştay raporundan ders çıkartmamış

Denetim Komisyon üyeleri olan, AKP meclis üyeleri, Seçkin Turan ve Cengiz Çup‘un başarılı bulduğu 2019 mali yılı ile ilgili CHP’li üye Veli Güngör hazırladığı Muhalefet Şerhi raporuyla işlerin hiçte iyi ve yolunda gitmediğini gösteriyor.

CHP Eyüpsultan Belediyesi meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Veli Güngör, yapılan denetim sonrası Eyüpsultan Belediyesi Gelir ve Gider 2019 yılı hesap ve işlemlerinde daha önceki Sayıştay raporlarından hiç ders çıkartılmadığını görmüş ve şerh yazısı yazarak Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 2019 gelir ve gideri hesap ve işlemlerinin usulüne göre yapılmadığını tespit ederek muhalefet şerhi koymuştur.

CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Veli GÜNGÖR Eyüpsultan Belediyesi 8 seçim 2’nci toplatı dönemi 1 oturumunda yapmış olduğu konuşmasında dile getirdiği muhalefet şerhi yazısın da şu ifadelere yer verdi;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Denetim komisyonu başlıklı 25. maddesinde; “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. ‘Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.” denilmektedir.

06 Ocak 2020 tarihinde toplanan T.C Eyüpsultan Belediyesi Meclisi toplantısında Ak Parti grubundan Seçkin TURAN ve Cengiz ÇUP, Cumhuriyet Halk Partisinden Veli GÜNGÖR 2019 yılı gelir, giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Eyüpsultan Belediye Meclisi denetim Komisyonu’na seçilmişlerdir.

Yapılan denetimler ağırlıklı olarak riskin en yüksek olduğu belediye harcamaları, ihaleler, alım-satımlar, kiralama ve tahsisler konusunda ağırlık kazanmaktadır. Bu nedenle Kamu denetçileri ve iç denetçiler tarafından denetlenen belediyelerin farklı bir gözle yani siyasilerin oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla denetlenmeleri çok önemlidir.

2019 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri üzerine yapılan denetim faaliyeti sonucu ve ortaya çıkan denetim raporuna tarafımca bu muhalefet şerhinin yazılması gerekmiştir.

 1. DENETİM KOMİSYONU ÜYE SAYISI

Denetim çalışmamızın dayanağı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun denetim ile ilgili 25. Maddesi, “Üçten az beşten çok olmamak üzere” üye sayılı bir denetim komisyonu oluşturulacağını hükme bağlamıştır. Yasal ölçünün böyle konmasının amacının, iktidarın denetimi kısıtlama imkânına kavuşturulması değil, denetim çalışmalarındaki gerçek ihtiyacın, Meclis’in üyeleri tarafından belirlenmesine imkân vermek olduğu tartışmasızdır. Beş üyenin denetim imkânı ve performansı ile 3 üyenin denetim imkânı ve performansı hiçbir zaman aynı olamayacağına göre, bu düzenlemenin sağlıklı denebilecek uygulama şekli, büyük belediyelerin 5 üyeden oluşacak komisyonca denetlenmesidir. Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi; belediye başkan yardımcılıkları, müdürlükleri ve çalışanları göz önüne alındığında bile Anadolu’nun pek çok il belediyelerinden daha büyüktür.

2. YILLIK GELİR-GİDER DENGESİ

Muhalefet şerhimizin bu bölümünde Eyüpsultan Belediyesi’nin mali verileri ile ilgili bilgiler analiz edilecektir. Eyüpsultan Belediyesi’nin gelir bütçesi 2019 yılı mali verilerine göre gerçekleşme tutarı 385.885.054,42-TL olup, % 85,67 oranıyla gerçekleşmiştir. Eyüpsultan belediyesinin Gider bütçesi gerçekleşme tutarı 353.993.682,18-TL oranı ise %93,16 dir. Gelirlerin giderleri karşılamadığı saptanmıştır. Gider bütçesi planlanan bütçeye çok yaklaşmış ancak Gelir bütçesi planlanan bütçenin altında kalmıştır.

3. PLANLANAN, TAHAKKUK EDEN VE TAHSİL EDİLEN VERGİLER

Eyüpsultan Belediyesi 2019 yılı mali tablolarında vergi gelirleri bütçe tahmini 115.644.668,53 TL  toplam tahakkuk 118.800.482,93 TL olup net tahsilat tutarı 102.855.821,57-TL dir. Tahakkuk eden vergi gelirleri rakamı, bütçe tahmininden yüksek olsa da gerçekleşen vergi gelirleri bütçe tahmininin altında kalmıştır. Gelir, tahakkukun tahsil edilmiş rakamıdır. Tahakkuk eden vergi gelirlerinin 15.944.661,36-TL si tahsil edilememiştir. Tahsilat oranı tahakkuk oranına göre çok kötü görünmediği düşünülse de mali durumu bizim şartlarımızda olan belediyeler için çok büyük önem arz etmektedir.

Belediye hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yerine getirilebilmesi, ödemeler dengesinin sağlanması ve borçların zamanında ödenebilmesi için tahakkuk eden gelirin tahsilat oranının artırılması gerektiği açıktır dedi.

Veli Güngör sözlerine şu ifadelerle devametti;

4. DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İHALELER

2019 yılı içerisinde Eyüpsultan Belediyesi başkanlığına bağlı müdürlüklerce 22 (d) Doğrudan temin Usulü alımlar yapıldığı görülmüştür. Bu alımların ağırlıklı olarak mal ve hizmet alımları olduğu ve aynı firmalardan teklifler ve alımlar yapıldığı görülmektedir.

 • Tekliflerde aynı firmaların teklifleri bulunmaktadır.
 • Fiyat teklifleri birbirine çok yakın teklifler olması şüphe vericidir.
 • Fiyat tekliflerinin bazılarında şirket kaşesi bulunmamaktadır.
 • Fiyat tekliflerindeki imzaların imza sirküleriyle karşılaştırılmadığı ve imzaların yetkililere ait olmadığı şüphesine varılmıştır.
 • Fiyat tekliflerinin bazılarında bütün tekliflerin şablonu bile aynı görünmekte ve şüphe vericidir.
 • Fiyat tekliflerinin bazılarında bütün tekliflerin kağıtları birebir farklı bir kağıt türünden olması şüphe vericidir.
 • Fiyat tekliflerinde piyasa fiyatının üstünde fiyat verildiği düşünülmekte ancak diğer tekliflerinde desteklemesi neticesinde yüksek fiyatlar onaylanması şüphe vericidir.
 • Fiyat tekliflerinde alınan mal veya hizmet özelliklerinin açıklayıcı olmaması sebebiyle net piyasa fiyat bilgisi saptanamaması kanısına varılmıştır.

5. MUHASEBESEL HATALAR

Muhasebesel hataların farkedilmesi ve daha sonradan düzeltilmesi çok fazla zaman ve maliyet gerektirebilmektedir. Basit muhasebe hataları bile çok büyük sorunlar doğurabilir. Yapılan muhasebe hataları cezayı gerektiren bir sonuca yol açabilir. Ceza usulsüzlük cezasını gerektirebileceği gibi daha ağır yaptırımları da gerektirebilir. 

Muhasebesel hataların doğurduğu en büyük sorunlar bakiye sonlarına etki edebilmesidir. Bu hatalar sonucunda cari işletmelerle yanlış para gönderimi ve alımına da sebep olup büyük zararlar verebilmektedir. Cari ödemelerde sehven ödeme yapılması işlemi görülmüştür dedi.

Veli Güngör ifadelerine şu cümlelerle devam etti;

6. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

Hakediş ödemelerinde ve ekli evraklarında görülen bazı hususlar;

 • Hakediş ödemelerinde istenen evrakların ( SGK borcu yoktur yazısı, Vergi dairesi borcu yoktur yazısı vs. gibi) aslının olmadığı telefon-bilgisayardan ekran görüntüsü olarak eklenmesi belediyecilik ciddiyetine uygun görünmediği kanısına varılmıştır.
 • Hakediş ödemelerinde istenen evrakların ( SGK borcu yoktur yazısı, Vergi dairesi borcu yoktur yazısı vs. gibi) ödeme tarihine yakın tarihlerde olmaması güncel borcu yansıtmadığından dolayı uygun görünmediği kanısına varılmıştır.
 • Hakediş ödemelerinde ekli evrakta eski tarihli başka belediye tarafından Vergi-SGK borcu rakamı bloke edildiği bildirilen yazı bulunmaktadır. Ancak bildirilen rakamının üstünde Vergi ve SGK borcu olduğu halde ödeme yapıldığı kanısına varılmıştır.
 • Hakediş ödemelerinde Vergi-SGK borcu olduğu halde ödeme yapılan cariler olduğu kanısına varılmıştır.
 • Hakediş ödemelerinde direkt ilgili mal-hizmet sağlayıcısına yapılmayan ödemeler olduğu kanısına varılmıştır.

7. YÜKSEK MALİYETLİ İŞLEMLER (İSRAFLAR)

Belediyemizin geliri giderini karşılamadığı, banka kredilerinin ve faizlerinin çok yüksek rakamlarda olduğu bu dönemlerde, harcamalarımızın büyük bir kısmını yeni kaynaklar yaratmak ve  Eyüpsultan vatandaşlarına kaliteli hizmet sunmak amacıyla  yapmalı ve tasarruf planları hazırlamalıyız.

 • İlçemizi ve belediyemizi ziyarete gelen protokollere ve misafirlere verilmek üzere yapılan hediyelik eşya harcamaları yüksek maliyetlerde olduğu kanısına varılmıştır.
 • Açılışlar, toplantılar vs. gibi etkinliklerde gelen misafir sayısından çok fazla ikram-yemek siparişleri ve maliyetleri olduğu kanısına varılmıştır.
 • Altyapısı sağlanarak mevcut personellerle sağlanması yerine, dışarıdan yüksek maliyetlerle hizmet alımları ( Proje maliyetleri, bilgi işlem, medya ve sosyal hesap yönetim maliyetleri, gençlik merkezlerinde verilen eğitimler vs.) yaptığı görülmektedir.
 • Belediyenin mevcut gayrimenkullerini verimli kullanmak yerine kiralama yoluyla yüksek maliyetlere katlandığı görülmektedir.
 • Çok yüksek asfaltlama maliyetlerine katlanıldığı görülmüştür. (Özellikle yama asfaltlama) Bu yüksek maliyetlere rağmen Eyüpsultan’ın bir çok sokak ve caddeleri bozuk ve yamalı asfaltlamalarla kötü görüntü yaratmaktadır. Ayrıca İSKİ, İGDAŞ vs. kurumlarla işbirliğiyle çalışılarak bu maliyetler azaltılabileceği kanısına varılmıştır.

8. EYÜPSULTAN BELEDİYESİNİN GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİMİNİN UYGULAMALARINDAN KAYNAKLI KARŞILAŞTIĞI HUKUKİ DAVALAR

Eyüpsultan Belediyesi geçmiş dönem yönetimlerinin uygulamaları sebebiyle 2019 yılı içinde birçok hukuki davayla karşılaşılmıştır.

 • Cari takiplerinin yeteri kadar yapılmaması sebebiyle icra takipleri çok fazla olduğu görünmektedir.
 • Çok ufak rakamlara bile icra davaları açılmış olup; mahkeme, avukat ve faiz masrafları toplamı nerdeyse bazı cari borçla aynı rakamlara geldiği görünmektedir.
 • Cari takiplerin yeteri kadar yapılmamasından kaynaklı belediyeye mal ve hizmet sağlayıcılar zor durumlara düşmüş ve icra takipleri başlamış üçüncü kişi olarak belediyemize de icra ödemeleri geldiği görülmüştür.
 • Hatalı hesaplanan tazminatlar sebebiyle açılan davaların kaybedilmesi sonucu; mahkeme, avukatlık ve faiz masrafları görünmektedir.
 • Personel yönetimi ve Personel özlük işlemleri ( resmi tatiller, dinlenme zamanları, fazla mesai ücretleri, yol ve yemek ücretleri vs. gibi) konusunda yaşanan problemlerden dolayı belediye ve taşeron çalışanları tarafından açılan davaları kaybetmesi sonucu; mahkeme, avukatlık ve faiz masrafları görünmektedir. Ayrıca yaşanan bu problemlerden dolayı personel verimlilikleri düşme ve bunun neticesinde Eyüpsultan vatandaşlarına hizmetlerin gecikmesi, aksaması veya hizmetlerin yerine ulaşamaması gibi problemler gerçekleşmesi ihtimali çok yüksektir.
 • Bu sebeplerden dolayı mahkeme harç giderleri için yedek ödenekten ödenek aktarma işlemi yapıldığı görülmüştür.
 • İştirakler firmalarımızın Vergi-SGK borçları toplamının Milyon TL rakamlara ulaştığı görünmektedir.

9. BELEDİYENİN SAHİP OLDUĞU VE KİRALADIĞI GAYRİMENKULLER

Belediyenin mevcut gayrimenkullerini verimsiz kullanması sebebiyle, yüksek rakamlarda kiralama giderlerine gittiği kanısına varılmıştır. Ayrıca gayrimenkul kiralamalarında ödemelerin gecikmesi sebebiyle icra davaları ve bunlarla birlikte mahkeme, avukatlık ve faiz masrafları doğduğu da görülmüştür.

10. DENETİM KOMİSYONU TEKNİĞİ

Eyüpsultan Belediyesi 2019 Mali yılına ait Denetim Komisyonu faaliyetleri sadece örnekleme yapılmak suretiyle yapılmıştır. Bu nedenle zaman ve imkan olarak Müdürlüklere ait işlem ve dosyaların tamamı incelenememiştir ifadelerini kullanan Veli Güngör konuşmasını sonlandırdı.

Eyüpsultan Beledye Meclisi 8 Seçim 2’nci Toplantı dönemi Temmuz ayı 1’rinci bileşimi toplantısı canlı yayını İzle…

📡 CANLI: 2020 yılı Temmuz ayı Belediye Meclis toplantısının 1. birleşimi

Eyüpsultan Belediyesi paylaştı: 6 Temmuz 2020 Pazartesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir